کجای کولر ابی باید روغنکاری شود Tag

روغن کاری کولر آبی روغن کاری کولر آبی از پارامترهای مهم در هنگام سرویس کولر آبی محسوب میشود . این عمل هر چند پیش پاافتاده به نظر برسد , اما میتواند در تاحد زیادی از خرابی قطعات کولر و نیاز به تعمیر کولر آبی جلوگیری کند...