تعمیر کفی کولر آبی Tag

تعویض کفی کولر پوسیدگیهای کف کولر در بسیاری موارد ما را ناچار به تعمیر و تعویض کفی کولر و جایگزینی کفی نو به جای کف سوراخ و پوسیده کولر میکند . در اغلب موارد در ابتدا پوسیدگی جزیی کفی کولر را میتوان با ایزوگام و مواد...