آبیاری قطره ای درختان Tag

لوله کشی قطره ای لوله کشی قطره ای امروزه به دلیل مکانیزه شدن نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است و هم چنین از نظر کارکردی دارای طراحی بسیار راحت است.این نوع سیستم باعث می شود حجم فشار آب بسیار مناسب و دقیق و صرفا در قسمت هایی پخش...